Πολιτική απορρήτου

13-11-2013: Συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο Πρόγραμμα SPECIAL

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities in All Landscapes) ως πολλαπλασιαστής γνώσης.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με σκοπό τη δόμηση ικανότητας των Συλλόγων πολεοδομικού σχεδιασμού να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αειφόρες ενεργειακές λύσεις.

Το Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Intelligent Energy Europe, επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή / ενεργειακός σχεδιασμός και το χωρικό / πολεοδομικό σχεδιασμό.

Περιλαμβάνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου ενέργειας, και τη δόμηση ικανότητας των εταίρων στο σχεδιασμό και την προώθηση ενεργειακά ανανεώσιμων λύσεων. 

Οι εταίροι (από ελληνικής πλευράς βασικός εταίρος είναι ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης), θα προωθήσουν τη διάχυση της γνώση μέσω των επαγγελματικών τους δικτύων με δράσεις κατάρτισης, με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://www.special-eu.org