Πολιτική απορρήτου
Έρευνα ερωτηματολογίου για τα ΣΒΑΚ στην Ελλάδα
Tags:

Έρευνα ερωτηματολογίου για τα ΣΒΑΚ στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του έργου Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα: Προώθηση της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (Advancing Sustainable Mobility in Greece: Promoting electric vehicle uptake and SUMPs) διεξάγεται έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με την εκπόνηση και την υλοποίηση των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – ITF) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform), το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις εθνικές και τοπικές αρχές της Ελλάδας στην εφαρμογή των ΣΒΑΚ, τα οποία προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Νόμος 4784/2021), μέσω της διαμόρφωσης ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για την επιλογή μέτρων βιώσιμης κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.itf-oecd.org/advancing-sustainable-mobility-greece-promoting-electric-vehicle-uptake-and-sumps

Η συγκεκριμένη έρευνα ερωτηματολογίου απευθύνεται σε όσους έχουν την ευθύνη ανάπτυξης ή συμμετέχουν στην εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ τόσο από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρεια) όσο και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (σύμβουλοι και εξωτερικοί συνεργάτες).

Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο εκπόνησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ και ειδικότερα κατά την επιλογή των πλέον κατάλληλων μέτρων αστικής κινητικότητας.
Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να καταγράψετε τις απαντήσεις σας με τη χρήση του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου:

https://www.surveyhero.com/c/7bmduwxb

Η συμμετοχή σας στην ερεύνα είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του έργου. Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι και τις 19/05/2023.