Πολιτική απορρήτου
Tags:

Πληροφορίες εγγραφής

Η ιδιότητα του τακτικού και έκτακτου μέλους του Συλλόγου αποκτάται μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου, εγκρίνεται από αυτό και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

Για την εγγραφή νέου μέλους ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην καρτέλα Εγγραφή μέλους ή προσκομίζετε την έγγραφη αίτησή σας στο ΔΣ κατά την ετήσια ΓΣ του Συλλόγου.

2. Η Γραμματεία του Συλλόγου ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής και αν πληρούνται δίνει έγκριση για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους.

3. Εφόσον σας ενημερώσει η Γραμματεία του Συλλόγου ότι εγκρίθηκε η εγγραφή σας, μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία λογαριασμού και δημιουργήστε λογαριασμό μέλους χρησιμοποιώντας το email που δηλώσατε στην αίτηση εγγραφής σας.

4. (Για τακτικά μέλη) Μόλις δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους μεταβείτε στις οφειλές σας και εξοφλήστε το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής (5 Ευρώ και 10 Ευρώ αντίστοιχα για όσους συναδέλφους δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου και 5 Ευρώ και 15 Ευρώ αντίστοιχα για όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου). Αν το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής δεν εξοφληθούν εντός 10 ημερών από την αίτηση εγγραφής, η Γραμματεία του Συλλόγου έχει δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση εγγραφής και να απενεργοποιήσει το λογαριασμό μέλους.

5. Εφόσον εξοφληθούν το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η Γραμματεία του Συλλόγου εγκρίνει την πλήρη πρόσβαση στο λογαριασμό μέλους, όπως είναι η πρόσβαση στο Newsletter του Συλλόγου.

Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

Α. Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Διπλωματούχοι Ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στη Χώρα.

  • Είναι Έλληνες υπήκοοι

  • Είναι διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών της αλλοδαπής και έχουν επαγγελματική και ακαδημαϊκή ισοτιμία με τους παραπάνω, αναγνωρισμένη από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα

  • Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  • Αποδέχονται όλους τους σκοπούς του Συλλόγου.

Η πρόσκαιρη απουσία μέλους από την Ελλάδα δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους αυτού.

Β. Έκτακτα Μέλη

Ως έκτακτα μέλη προτείνονται και εγγράφονται, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών, ανεξάρτητα από ειδικότητα, που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιστημονική δράση για την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Γ. Επίτιμα Μέλη

Ως επίτιμα μέλη, προτείνονται και εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του, ή συντέλεσαν αποδεδειγμένα στην προαγωγή και την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.»