Πολιτική απορρήτου

Πληροφορίες εγγραφής

Πληροφορίες εγγραφής

Η ιδιότητα του τακτικού και έκτακτου μέλους του Συλλόγου αποκτάται μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου, εγκρίνεται από αυτό και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο σχετικό link του site.

Με την παραλαβή της αίτησης από τη Γραμματεία του Συλλόγου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, αποκτάτε πρόσβαση στη mailing-list του Συλλόγου.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Σύλλογο ως τακτικό μέλος, πέραν της συμπλήρωσης και αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, θα πρέπει να γίνεται κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Σύλλογος του ποσού της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής (5 Ευρώ και 10 Ευρώ αντίστοιχα, για όσους συναδέλφους δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου και 5 Ευρώ και 15 Ευρώ αντίστοιχα, για όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου).

Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό λογαριασμού του Συλλόγου σας αποστέλλονται με σχετικό e - mail από τη Γραμματεία μετά την παραλαβή της αίτησής σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Ταμία κυρία Δήμητρα Κυριακοπούλου (kyriakdi@gmail.com, τηλ. 6977773737).

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kyriakdi@gmail.com. Παρακαλούμε η αναγραφή του ονόματός σας στο αποδεικτικό να είναι ευανάγνωστη.

2. Προσκομίζοντας την έγγραφη αίτησή σας στο ΔΣ, κατά την ετήσια ΓΣ του Συλλόγου.

Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Οικίας, Εργασίας και Κινητό, Fax, E-mail, Τίτλος σπουδών, Πανεπιστήμιο, Έτος κτήσης πτυχίου καθώς και ο Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ.

Πέραν της αίτησης εγγραφής, θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιμο της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής (5 Ευρώ και 10 Ευρώ αντίστοιχα, για όσους συναδέλφους δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου και 5 Ευρώ και 15 Ευρώ αντίστοιχα, για όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου) στον Ταμία του Συλλόγου.

Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

Α. Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Διπλωματούχοι Ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στη Χώρα.
  • Είναι Έλληνες υπήκοοι
  • Είναι διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών της αλλοδαπής και έχουν επαγγελματική και ακαδημαϊκή ισοτιμία με τους παραπάνω, αναγνωρισμένη από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας και είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα
  • Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Αποδέχονται όλους τους σκοπούς του Συλλόγου.
Η πρόσκαιρη απουσία μέλους από την Ελλάδα δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους αυτού.

Β. Έκτακτα Μέλη

Ως έκτακτα μέλη προτείνονται και εγγράφονται, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών, ανεξάρτητα από ειδικότητα, που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιστημονική δράση για την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Γ. Επίτιμα Μέλη

Ως επίτιμα μέλη, προτείνονται και εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του, ή συντέλεσαν αποδεδειγμένα στην προαγωγή και την ανάδειξη θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.»